Toiminta-ajatus

Kopun kristillisen koulun maailmankatsomuksellinen strategia 2020-2021

Koulu tarjoaa selvästi kristillisen vaihtoehdon yleiselle perusopetukselle.


Koulun kristillisen kasvatuksen näky:

Koulu on kristillisiin arvoihin perustuva välittävä yhteisö, jossa oppilas saa mahdollisuuden tutustua kristillisiin arvoihin. Yhteisö koostuu oppilaista, perheistä, henkilökunnasta ja muista koulun yhteydessä toimivista tahoista. Yhteisö kasvattaa Jumalaa ja lähimmäistä kunnioittavia, itsenäisesti ajattelevia ja vastuullisia yhteiskunnan jäseniä.


Koulun perustehtävä:

Antaa kristillisiin arvoihin perustuvaa korkeatasoista perusopetusta, edistää oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja ohjaa lapsia niin, että he ajattelevat itsenäisesti ja toimivat vastuullisesti.


Arvot:

 1. Kristilliset arvot osana elämää
 2. Korkeatasoinen opetus
 3. Kokonaisvaltainen ihmiskäsitys
 4. Yhteisöllisyys
 5. Palveleminen

Koulutoiminnan kristillisen kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet:

1. Oppilas saa mahdollisuuden tutustua kristillisiin arvoihin.
2. Oppilaan persoonan kunnioittaminen ja tasapainoisen kehityksen tukeminen.
3. Oppilas ajattelee itsenäisesti.
4. Oppilas kasvaa yhteisön jäseneksi ja on osallinen kristillisen rakkauden, avoimuuden ja rehellisyyden ilmapiiristä.
5. Oppilas tietää oikean ja väärän rajat (Suomen lainsäädäntö, kymmenen käskyä ja Jeesuksen opetukset).
6. Oppilas kunnioittaa toista ihmistä, hänen hengellistä vakaumustaan, mielipiteitään, fyysisiä rajojaan ja omaisuuttaan.
7. Oppilas omaksuu palvelevan asenteen ja lähimmäisten aktiivisen huomioimisen.
8. Oppimisen ja yrittämisen arvostaminen.
9. Hyvä opetussuunnitelmaan perustuva osaaminen.
10. Oppiminen on innostavaa ja monipuolista, opettaminen jatkuvasti kehittyvää.
11. Oppilas omaksuu terveet elämäntavat (esim. päihteettömyys).
12. Oppilas opiskelee turvallisessa ja erilaisuuden hyväksyvässä oppimisympäristössä.
13. Oppilaan kokonaisvaltainen (hengellinen, kognitiivinen, emotionaalinen, sosiaalinen, fyysinen, eettinen ja esteettinen) kehittyminen ja kasvaminen Jumalan kunniaksi.
14. Koulun työilmapiiri on sekä oppilaiden että opettajien kohdalla välittävä, kannustava ja avoin.

Toimintatavat, joilla tavoitteisiin pyritään:

 • Jatkuvasti kehittyvä ja kristillisiin arvoihin perustuva opetussuunnitelma
 • Kristilliset arvot omaavat ammattitaitoiset opettajat
 • Henkilökunnan ja oppilaiden yhteiset kokoontumiset ja rukoushetket
 • Uskonnon opetuksen perustana on Raamatun kertomukset
 • Avoin ja keskusteleva ilmapiiri opetuksessa, rukous
 • Koti ja koulu toimivat yhteistyössä oppilaan kehityksen ja kasvun tukemisessa
 • Aktiivisen iltapäivätoiminnan järjestäminen
 • Säännöllinen koulutoiminnan arviointi (oppilaat, vanhemmat, opettajat, johtokunta)
 • Välitön puuttuminen väärinkäytöksiin
 • Avoimuus ja rehellisyys kaikenlaisissa tilanteissa
 • Opettajien kannustaminen jatkuvaan kouluttautumiseen
 • Oppilaiden, perheiden ja henkilökunnan tukeminen koulun arvoihin, tehtäviin ja tavoitteisiin
 • Kouluyhteisön yhteiset auttamis- ja muut projektit
 • Kannatusyhdistyksen hengellinen, henkinen ja taloudellinen tuki
 • Riittävät opetustilat ja asianmukaiset opetusvälineet

Hyväksytty Kopun kristillisen koulun johtokunnassa toukokuussa 2020.