takriko

Kopun Koulun Ystävät ry

Vanhempainyhdistys Kopun Koulun Ystävät Ry on perustettu 1998.

Yhdistyksen kantava ajatus on luoda puitteita lasten virikkeelliseen kasvuun ja kehitykseen. Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton ja toimii kiinteästi yhteistyössä Kopun kristillisen koulun kanssa.

Koulussa olevien lasten vanhemmat osallistuvat aktiivisesti yhdistyksen toiminnan pyörittämiseen ja tarjoavat Kopun koulun oppilaille aktiviteetteja normaalin koulutoiminnan ohessa, esimerkiksi taide- ja musiikkikasvatuksen, liikunnan ja retkien muodossa.

Vanhempainyhdistyksen toimintaan ovat tervetulleita kaikki koulun oppilaiden vanhemmat ja sen kautta on mahdollista tutustua toisiin vanhempiin ja tukea koulun toimintaa ja oppilaiden virikkeellistä oppimista.

 

Kopun Koulun Ystävät Ry valitsi 20.9.2023 pidetyssä vuosikokouksessa johtokuntaan seuraavat henkilöt:

Manner Satu, puheenjohtaja

Arvid Hedin, varapuheenjohtaja

Jenni Porras-Laakkonen, sihteeri

Huotari Laura, rahastonhoitaja

Segercrantz Susanna

Jonna Melo da Silva

Tuomas Kannisto, opettajajäsen

​kopunkoulunystavat@googlegroups.com

Tietosuojaseloste toimitetaan pyydettäessä Kopun koulun ystävät ry:n jäsenille johtokunnan toimesta.

Säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Kopun Koulun Ystävät ry ja se toimii Kopun Kristillisen Koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Vihdin kunta.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on 

 • edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa
 • tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä, kristillinen oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään.
 • tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
 • toimia oppilaiden vanhempien ja muiden yhdistyksen jäsenten yhteistyöelimenä

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • perehtyy koulun kasvatustavoitteisiin ja toimintaan
 • tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä kouluhenkilöstöön ja viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi.
 • pitää yllä yhteyksiä koulun hallintoelimiin ja kouluhenkilöstöön sekä toimii yhteistyössä muiden koulun hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa.
 • käsittelee kokouksissaan kodin ja koulun yhteistoimintaa edistäviä asioita.
 • harjoittaa tiedotustoimintaa ja järjestää koulutustilaisuuksia.
 • tukee tarvittaessa toiminnallisesti ja taloudellisesti oppilaiden koulu- ja harrastustoimintaa.
 • järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia.

4 §

Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

5 §

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Vanhempainliitto ry:een.

6 §

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä 1 §:ssa mainitun koulun oppilaiden vanhemmat tai muut huoltajat. Yhdistyksen jäseniksi voidaan myös ottaa kouluhenkilöstöä tai muita aktiivisesti yhdistyksen toimintaa tukevia henkilöitä.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen johtokunta hyväksyy hakemuksesta varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet.

Kannattavilla jäsenillä ei ole ääni- ja päätösvaltaa yhdistyksen kokouksessa.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

7 §

Toimintaansa varten yhdistys pyrkii saamaan varoja julkisista avustuksista, keräämällä jäsenmaksuja sekä järjestämällä asianomaisen luvan saatuaan juhlia, myyjäisiä ja keräyksiä. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

8 §

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous erikseen kummallekin jäsenryhmälle. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Jäsenmaksu on suoritettava johtokunnan määräämänä aikana.

9 §

Yhdistyksen vuosikokous  pidetään syksyllä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.
 3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta.
 4. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.
 5. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja.
 6. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.
 7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä.
 8. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.
 9. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.
 10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.
 11. Päätetään mahdollisesta ilmoituslehdestä.
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin johtokunta sen katsoo aiheelliseksi tai vähintään kymmenesosa jäsenistä sitä mainitsemiaan asioita varten kirjallisesti pyytää.

11 §

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta tai ilmoitettava kokouksesta vuosikokouksen  määräämässä lehdessä niinikään vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

12 §

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6, 8 tai 10 muuta jäsentä, jotka vuosikokous  valitsee. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja heistä on vuosittain puolet erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Johtokunnan tulee puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kokoontua vähintään kerran lukukaudessa.

13 §

Yhdistyksen johtokunta voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia ja jaostoja, jotka ovat vastuussa toiminnastaan johtokunnalle.

14 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai johtokunnan siihen määräämän muun toimihenkilön kanssa.

15 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 1.8 - 31.7. Tilinpäätös ja vuosikertomus tulee elokuun loppuun mennessä antaa tilintarkastajille tarkastettavaksi. Heidän tulee hyvissä ajoin ennen vuosikokousta antaa johtokunnalle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle  osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksesta.

16 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

17 §

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat Kopun Kristillisen Koulun tai sen toimintaa jatkavan koulun oppilaiden hyväksi yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

18 §

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.